دکتری

تعداد بازدید:۲۴۵۲
ردیف توضیحات دانلود
۱ فرم پیشنهاد عنوان رساله دکتری دانلود
۲ فرم درخواست مجوز دفاع دکتری دانلود
۳ گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری دانلود
۴ فرم شماره یک ارزشیابی دفاع از رساله دکتری دانلود
۵ فرم شماره دو ارزشیابی دفاع از رساله دکتری دانلود
۶ فرم درخواست آزمون امتحان جامع دانشجویان دکتری دانلود
۷ فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی PhD دانلود
۸ فرم ۱۰۳ دانلود
۹ تعهدنامه اصالت رساله دانشجوی دکتری دانلود
۱۰ فرم پیشنهاد تشریحی عنوان رساله دکتری دانلود
۱۱ گواهی اشتغال دانلود
۱۲ تسویه حساب داخلی دانلود
۱۳ فرم تسویه حساب (بصورت دورویه پرینت شود) دانلود
۱۴ تعهدنامه رساله دانلود
۱۵ فرم درخواست ایمیل و اکانت اینترنتی دانشجویان دانلود
۱۶ فرم درخواست استفاده از آزمایشگاه‌های مرکزی و مجتمع تحقیقاتی خلعت پوشان دانشکده کشاورزی (فرم جدید) دانلود
۱۷ فرم اعلام مفقودی و درخواست صدور کارت المثنی دانلود
۱۸ فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان دانلود

آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۳۹۸