اعضای هیات علمی -به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

تعداد بازدید:۳۰۴۱۱

نام: دکتر محمد مقدم واحد
مرتبه علمی: استاد
گرایش: اصلاح نباتات
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۷۰
mmoghaddam@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر سعید اهری زاد
مرتبه علمی: استاد
گرایش: اصلاح نباتات
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۵
s.aharizad@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر محمود تورچی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: ژنتیک- بیوتکنولوژی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۵
mtoorchi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر سید ابوالقاسم محمدی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: ژنتیک- بیوتکنولوژی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۷۰
mohammadi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر بهرام باغبان کهنه روز
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۱
bahramrouz@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر مجید نوروزی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: اصلاح نباتات
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۵
norouzi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر علی بنده حق
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: اصلاح نباتات
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۱
bandehhagh@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر سید سیامک علوی کیا
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: اصلاح نباتات
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۱
ss.alavikia@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر ابراهیم دورانی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: بیوتکنوژی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۱
uliaie@tabrizu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۱