کارشناسان - علوم دامی

تعداد بازدید:۹۸۴۳
نام: مهندس حبیب چراغی سرای
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی
سال شروع به کار: ۱۳۸۳

نام: مهندس صادق سکوتی نسیمی
رشته تحصیلی: مهندسی علوم دامی
تاریخ شروع به کار: ۱۳۸۴

نام: دکتر سعید نریمانی قراجه
رشته تحصیلی: دکتری تغذیه دام
تاریخ شروع به کار: ۱۳۸۵

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱