معاونت اداری و مالی دانشکده

تعداد بازدید:۹۱۸۳

 

دکتر صاحب علی بلندنظر‌‌‌‌، استاد گروه علوم باغبانی

آدرس پست الکترونیکی: bolandnazar@tabrizu.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۳۹۲۰۰۴-۰۴۱ ‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۹