معاونت اداری و مالی دانشکده

تعداد بازدید:۱۵۴۹۵

 

دکتر فاطمه کاظمیه دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی

 پست الکترونیکی: kazemiyeh@tabrizu.ac.ir      

تلفن تماس: ۳۳۳۹۲۰۰۴-۰۴۱ ‌‌‌‌‌

         
آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۴۰۲