اعضای هیات علمی - مهندسی فضای سبز

تعداد بازدید:۱۶۹۰۵
 

نام: دکتر سعدالله علیزاده اجیرلو
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: بیوتکنوژی گیاهان زینتی و فضای سبز
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۱۷
alizade_ajirlo@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر احمد حامی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: مطالعات منظر
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۴۳
hami@tabrizu.ac.ir

نام: مهندس فرزین امامی نمین
مرتبه علمی: مربی
گرایش: معماری منظر
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۱۷
namin@tabrizu.ac.ir
 

نام: مهندس فاطمه خوشبخت
مرتبه علمی: مربی
گرایش: سیستماتیک گیاهی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۱۷
sk.khoshbakht@tabrizu.ac.ir
آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۱