اعضای هیات علمی - گیاه پزشکی

تعداد بازدید:۳۰۰۲۵
 

نام: دکتر میر جلیل حجازی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: حشره‌شناسی کشاورزی- سم‌شناسی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۴
mjhejazi@tabrizu.ac.ir
 

نام: دکتر غلامرضا نیکنام
مرتبه علمی: استاد
گرایش: بیماری‌شناسی گیاهی- نماتد شناسی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۱۴
g_niknam@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر رضا فرشباف پورآباد
مرتبه علمی: استاد
گرایش: حشره‌شناسی- فیزیولوژی حشرات
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۹
rfpourabad@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر موسی صابر
مرتبه علمی: استاد
گرایش: حشره‌شناسی - سم‌شناسی آفتکش‌ها
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۰۲
moosaber@gmail.com

saber@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر شهرزاد ایرانی پور
مرتبه علمی: استاد
گرایش: حشره‌شناسی - اکولوژی حشرات
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۴
shiranipour@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر نعمت سخندان
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: بیماری‌شناسی گیاهی- ویروس‌شناسی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۶
nsokhandan@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر مهدی ارزنلو
مرتبه علمی: استاد
گرایش: بیماری‌شناسی گیاهی- قارچ‌شناسی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۴۸
arzanlou@tabrizu.ac.ir
 

نام: دکتر صمد خاقانی نیا
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: حشره‌شناسی - سیستماتیک حشرات
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۴۲
skhaghaninia@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر رضا خاکور
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: بیماری‌شناسی گیاهی- باکتری شناسی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۶
khakvar@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر رقیه کریم زاده
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: حشره شناسی - مدیریت آفات
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۶۱
r_karimzadeh@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر علی ویانی
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: بیماری شناسی گیاهی- اپیدمیولژی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۶
viani@tabrizu.ac.ir
آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۲