اعضای هیات علمی - اقتصاد کشاورزی

تعداد بازدید:۱۹۳۱۱

نام: دکتر باب اله حیاتی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: اقتصاد منابع و محیط زیست
۳۳۳۹۲۷۸۵ ۰۴۱
b-hayati@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر قادر دشتی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزی
۳۳۳۹۲۰۰۵ ۰۴۱
dashti-g@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر جواد حسین زاد فیروزی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزی
۳۳۳۹۲۷۸۵ ۰۴۱
j.hosseinzad@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر محمد قهرمان زاده
مرتبه علمی: استاد
گرایش: سیاست کشاورزی
۳۳۳۹۲۷۸۵ ۰۴۱
ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر اسماعیل پیش بهار
مرتبه علمی: استاد
گرایش: علوم اقتصادی- تجارت بین الملل
۳۳۳۹۲۷۷۳ ۰۴۱
pishbahar@tabrizu.ac.ir
آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲