اعضای هیات علمی - مهندسی آب

تعداد بازدید:۲۹۰۲۶

نام: دکتر علی حسین زاده دلیر
مرتبه علمی: استاد
گرایش: هیدرولیک
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۸۷
ahdalir@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر امیر حسین ناظمی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: آب زیر زمینی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۹۴
nazemi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر احمد فاخری فرد
مرتبه علمی: استاد
گرایش: منابع آب
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۸۹
fakheri@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر سیدعلی اشرف صدرالدینی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: آبیاری و زهکشی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۹۲
sadraddini@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر داوود فرسادی زاده
مرتبه علمی: استاد
گرایش: سازه های آبی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۹۰
farsadi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر یعقوب دین پژوه
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: منابع آب
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۷۵
dinpazhoh@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر فرزین سلماسی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: سازه های آبی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۸۶
salmasi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر محمدعلی قربانی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: هیدرولوژی و منابع آب
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۸۶
ghorbani@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر صابره دربندی
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: منابع آب
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۸۸
sdarbandi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر رضا دلیر حسین نیا
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: آبیاری و زهکشی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۷۲
dalir@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر هادی ارونقی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: سازه های آبی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۹۳
arvanaghi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر اکرم عباسپور
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: سازه های آبی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۸۸
akabbaspour@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر اسماعیل اسدی
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: منابع آب
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۷۲
es_asadi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر ابوالفضل مجنونی هریس
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: آبیاری و زهکشی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۹۳
majnooni@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر محمدتقی ستاری
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: منابع آب
۰۴۱۳۳۶۳۷۸۷۳۰(۳۱۱)
msattar@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر جواد پارسا
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: عمران - آب
۰۴۱۳۳۳۹۲۴۵۳
jparsa@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر جلال شیری
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: آبیاری و زهکشی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۸۷
j_shiri@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر سعید صمدیان فرد
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: آبیاری و زهکشی
۰۴۱۳۳۶۳۷۸۷۳۰(۲۷۲)
s.samadian@tabrizu.ac.ir
آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۴۰۲