اعضای هیات علمی - اکوفیزیولوژی گیاهی

تعداد بازدید:۲۰۳۶۰

نام: دکتر کاظم قاسمی‌گلعذانی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: علوم‌زراعی (فیزیولوژی گیاهان زراعی)
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۸
k-ghasemi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر سعید زهتاب‌سلماسی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: اکولوژی کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۰
zehtabsalmasi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر عادل دباغ‌محمدی‌نسب
مرتبه علمی: استاد
گرایش: اکولوژی کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۱
adeldabb@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر یعقوب راعی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: اکولوژی گیاهان زراعی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۴۷
yaegoob@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر صفر نصراله‌زاده
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: اکولوژی گیاهان زراعی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۹
nasr.tbu@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر جلیل شفق کلوانق
مرتبه علمی: استاد
گرایش: اکولوژی گیاهان زراعی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۴۷
shafagh@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر روح اله امینی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: زراعت - علف های هرز
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۸
r_amini@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر سیروس حسن نژاد
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: علف های هرز
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۱۶
sirous.hasannejad@tabrizu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۴۰۲