اعضای هیات علمی - علوم و صنایع غذایی

تعداد بازدید:۴۸۶۹۸

نام: دکتر سیدهادی پیغمبر دوست
مرتبه علمی: استاد
گرایش: تکنولوژی غلات
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۲
peighambardust@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر جواد حصاری
مرتبه علمی: استاد
گرایش: تکنولوژی لبنیات
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۳
jhesari@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر بابک قنبرزاده
مرتبه علمی: استاد
گرایش: رئولوژی مواد غذایی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۶۳
ghanbarzadeh@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر صدیف آزاد مرد دمیرچی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: علوم غذایی (چربی ها و روغن های گیاهی)
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۳
s-azadmard@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر جلال دهقان نیا
مرتبه علمی: استاد
گرایش: مهندسی صنایع غذایی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۶۳
J_dehghannya@tabrizu.ac.ir
 

نام: دکتر محمود صوتی خیابانی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: بیوتکنولوژی غذایی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۳
m.sowti@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر علی ایاسه
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: کنسرو سازی و نگهداری مواد غذایی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۲
ayaseh@tabrizu.ac.ir
 

نام: دکتر رضا رضایی مکرم
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: بیو تکنولوژی غذایی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۳
rmokarram@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر اکرم پزشکی نجف آبادی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: شیمی مواد غذایی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۲
akram.pezeshki@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر مریم خاکباز حشمتی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: مهندسی مواد غذایی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۲
m.khakbazheshmati@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر سعید داداشی
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: علوم و مهندسی صنایع غذایی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۲
dadashis@tabrizu.ac.ir
 

نام: مهندس سید جسین جلالی
مرتبه علمی: مربی
گرایش: صنایع غذایی - صنایع گوشت و روغن
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۳
hosenjalaly@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر کاظم علیرضالو
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: تکنولوژی گوشت و فراورده های گوشتی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۳
kazem.alirezalu@tabrizu.ac.ir
آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۲