کارشناسان گروه های آموزشی

تعداد بازدید:۱۴۵۲۹

 

 

نام و نام خانوادگی: 
تحصیلات: 
سمت: معاون مرکز تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۳
نام و نام خانوادگی: دکتر جاوید عمارت پرداز
تحصیلات: دکتری
سمت: کارشناس مسئول زراعت و اصلاح نباتات
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۲۱
نام و نام خانوادگی: اکرم جعفری
تحصیلات: کارشناسی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۵۱
نام و نام خانوادگی: زهرا شربیانلو
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۵۱
نام و نام خانوادگی: فاطمه شریعت
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۲۲
نام و نام خانوادگی: الناز شکوئی بناب
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۴۳۶
نام و نام خانوادگی: عفت احمدی اقدم
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۳۸
نام و نام خانوادگی: ژیلا توپچی
تحصیلات: دکتری
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۹۰
نام و نام خانوادگی: جلال اسمعیل زاده
تحصیلات: دکتری
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۰۹
نام و نام خانوادگی: جلال دادور
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۳۷
نام و نام خانوادگی: لیلا اعلم
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره تلفن: ۲۰۱۷
نام و نام خانوادگی: فرج جهانگیری
تحصیلات: کارشناسی
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۲۰
نام و نام خانوادگی: محمد عدلی پور
تحصیلات: دکتری
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۲۸
نام و نام خانوادگی: علی لطف الهی مرکید
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۳۰
نام و نام خانوادگی: محمدرضا زاده اسفهلان
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۱۹
نام و نام خانوادگی: حسین هاتف هریس
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴
نام و نام خانوادگی: سعید نریمانی
تحصیلات: دکتری
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۹۱
نام و نام خانوادگی: حبیب چراغی سرای
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مواد غذایی دامی
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۱۷
نام و نام خانوادگی: صادق سکوتی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴
نام و نام خانوادگی: امیر ناجی خوئی
تحصیلات: دکتری
سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره تلفن:
نام و نام خانوادگی: بهنام قریبه
تحصیلات: دکتری
سمت: کارشناس ماشین های کشاورزی
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۲۶۲
نام و نام خانوادگی: اکبر جدیری
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مسئول ماشین های کشاورزی
شماره تلفن: ۳۶۳۷۲۶۷۵
نام و نام خانوادگی: سیدنصراله موسوی
تحصیلات: دکتری
سمت: کارشناس هیدرولیک
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۳۰۸

 

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا محمودی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
شماره تلفن: ۳۶۳۷۸۷۳۴ داخلی ۳۰۷
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲