اداره آموزش و دانشجویی

تعداد بازدید:۱۱۲۲۶

 

‌‌‌‌

  نام و نام خانوادگی: مهندس غلامحسین روزرام      
  سمت: رئیس اداره آموزش و دانشجویی
  شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۶۴
نام و نام خانوادگی: مجتبی فاتح
سمت: کارشناس خدمات آموزشی
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۶۴
‌‌ نام و نام خانوادگی: حسن جلیل اوغلی فرد
سمت: کارشناس خدمات آموزشی
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۱۲

نام و نام خانوادگی: لیلی مظلومی
سمت: کارشناس خدمات آموزشی
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۱۳

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد علی پورجعفر
سمت: بایگانی آموزش
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۱۱

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲