اعضای هیات علمی - علوم و مهندسی خاک

تعداد بازدید:۲۷۸۲۹

نام: دکتر علی اصغر جعفرزاده
مرتبه علمی: استاد
گرایش: پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۰
ajafarzade@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر ناصر علی اصغرزاد
مرتبه علمی: استاد
گرایش: بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۷
n-aliasghar@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر شاهین اوستان
مرتبه علمی: استاد
گرایش: شیمی خاک
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۶
oustan@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر نصرت اله نجفی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: تغذیه گیاه
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۵
n-najafi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر عادل ریحانی‌تبار
مرتبه علمی: استاد
گرایش: حاصلخیزی خاک
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۳
areyhani@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر فرزین شهبازی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۶
shahbazi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر عباس احمدی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: فرسایش و حفاظت خاک
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۳
a_ahmadi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر محمدرضا ساریخانی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۳
rsarikhani@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر داوود زارع حقی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: رابطه آب، خاک و گیاه
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۵
davoudhaghi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر حسین رضایی
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: پیدایش، رده بندی وارزیابی خاک
۰۴۱۳۳۳۹۲۱۰۸
hosseinrezaei @tabrizu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۴۰۲