اعضای هیات علمی - ترویج و توسعه روستایی

تعداد بازدید:۱۱۴۴۶

نام: دکترشاپور ظریفیان
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: ترویج وآموزش کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۲
zarifian@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر حسین راحلی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: اقتصاد نظری
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۲
h.rahel@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر حسین کوهستانی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: آموزش و ترویج کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۲
h.koohi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر حسین یادآور
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: آموزش و ترویج کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۲
h-yadavar@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر فاطمه کاظمیه
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: آموزش و ترویج کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۲
kazemiyeh@tabrizu.ac.ir
آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۴۰۱