کتابخانه

تعداد بازدید:۶۲۳۶
کتابخانه

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدعباس رافت
تحصیلات: دکتری ژنتیک و اصلاح دام
سمت: رئیس کتابخانه
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۱۵

نام و نام خانوادگی: ناهید صدوقی متنق
تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سمت: کارشناس مسئول کتابخانه
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۱۵
نام و نام خانوادگی: محمد حسن زاده
تحصیلات: کارشناسی کتابداری
سمت: کتابدار
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۱۵
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲