ترویج و توسعه روستایی

تعداد بازدید:۱۱۲۹۳

معرفی و تاریخچه
با توجه به اهمیت امنیت غذائی، خودکفائی در تولید و صادرات محصولات کشاورزی درکشور، آموزش بکارگیری فناوری‌های نوین به کشاورزان جهت افزایش تولید، بهره برداری بهینه از نهاده ها با روش های آموزشی غیر رسمی منطبق با فرهنگ جامعه روستائی از نقش مهمی برخوردار می باشد. در این راستا، رسالت گروه آموزشی ترویج و توسعه روستائی تربیت متخصصان آشنا به ویژگی های جامعه روستائی و مهارت های برنامه ریزی ترویجی برای طراحی و اجرای برنامه های مناسب و اثربخش توسعه کشاورزی و روستائی جهت ارتقا سطح تولید محصولات کشاورزی و زندگی و رفاه روستائیان می باشد.
تشکیل گروه آموزشی ترویج و توسعه روستائی در آذرماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیات رئیسه محترم دانشگاه تبریز رسید و از سال ۱۳۹۲ از گروه اقتصاد کشاورزی منفک شده و فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری توسعه روستائی (گرایش توسعه کشاورزی) آغاز نمود.
در حال حاضر گروه در دوره‌های کارشناسی ارشد توسعه روستائی، ترویج و آموزش کشاورزی و دکتری توسعه روستائی دانشجو می پذیرد. روند راه اندازی رشته‌های تحصیلی به شرح زیر می باشد:
۱- کارشناسی ارشد رشته توسعه روستائی (گرایش توسعه کشاورزی) از نیمسال دوم تحصیلی ۸۶ - ۱۳۸۵
۲- دکتری توسعه کشاورزی از نیمسال دوم ۹۲ - ۱۳۹۱
۳- کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی از نیمسال دوم ۹۲ - ۱۳۹۱

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۳۹۶