اعضای هیات علمی - مهندسی بیوسیستم

تعداد بازدید:۲۹۲۰۶

نام: دکتر حمیدرضا قاسم زاده
مرتبه علمی: استاد
گرایش: مهندسی ماشین‌آلات کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۷۸
ghassemzadeh@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر حسین نوید
مرتبه علمی: استاد
گرایش: مهندسی ماشین‌آلات کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۸۲
navid@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر صادق سیدلوی هریس
مرتبه علمی: استاد
گرایش: ماشین های کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۸۰
ss.seiedlo@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر شمس الله عبداله پور
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: مکانیک ماشین های کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۷۷
shamstabriz@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر رضا عبدی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: مکانیزاسیون کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۷۷
rezaabdi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر اصغر محمودی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: مکانیک ماشین های کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۷۹
a_mahmoudi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر حسین غفاری‌ستوبادی
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: ماشینهای کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۸۲
ghaffari@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر حسین بهفر
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: ماشین های کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۸۰
behfar@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر محمدعلی میسمی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۹۱
maysami@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر حبیبه نعلبندی
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: مکانیزاسیون کشاورزی-مهندسی پس از برداشت و فرآوری محصولات کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۹۵
h.nalbandi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر عادل طاهری
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: مکانیک ماشین های کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۷۷

نام: دکتر خسرو محمدی
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: مکانیک ماشین های کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۷۷
mohammadi.khosrow@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر آرمان جلالی
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: مکانیک ماشین های کشاورزی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۷۷
آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۲