نشریات

تعداد بازدید:۸۷۱
نشریات دانشکده کشاورزی
نام و نام خانوادگی: محمدحسن صادقی
تحصیلات: کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
سمت: مسئول اجرایی نشریه
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۳۷
نام و نام خانوادگی: رقیه سعادتپور وردین
تحصیلات: کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی
سمت: ماشین نویس دفتر نشریه
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۳۷
‌‌‌‌‌‌‌ نام و نام خانوادگی: گیسو علی بخش زاده
تحصیلات: کارشناسی ارشد کامپیوتر
سمت: کارشناس نشریه
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۳۷
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲