اقتصاد کشاورزی

تعداد بازدید:۱۷۱۷۰

هدف رشته

هدف از ایجاد این رشته تربیت افرادی است که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی خود بتوانند به عنوان کارشناس متخصص در مقام کمک تحلیلگر و ارزشیاب اقتصادی در ارتباط با برنامه های توسعه کشاورزی در سطوح منطقه ای اقدام نموده و در فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی نیز بتوانند همکاری داشته باشند.

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۳۹۶