معاونت پژوهش و فناوری دانشکده

تعداد بازدید:۱۷۷۷۳

دکتر جعفر حاجیلو ، استاد گروه علوم باغبانی

سوابق اجرایی:

از سوابق آموزشی، علمی، فرهنگی و اجرایی وی می توان به:

  •  مدرس نمونه دانشکده کشاورزی در سال ۱۳۹۰
  •  مدیر گروه آموزشی علوم باغبانی
  •  معاون پردیس بین المللی ارس و پردیس های دانشگاه تبریز
  •  عضو کارگروه بررسی توانایی های علمی گروه آموزشی باغبانی
  •  دارای مقالات متعدد چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی 
  •  عضو هیأت تحریریه مجله پژوهش در میوه کاری اشاره نمود.

 پست الکترونیکی:  J_hajilou@tabrizu.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۳۹۲۰۳۸-۰۴۱   ـــ   ۳۳۳۹۲۰۰۲-۰۴۱                               

 

                                                                                                                                                                                                                

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۴۰۲