معاونت پژوهش و فناوری دانشکده

تعداد بازدید:۱۰۵۹۹

دکتر موسی صابر، استاد گروه گیاهپزشکی

سوابق اجرایی:

  • مدیر امور اداری - دانشکده کشاورزی مراغه دانشگاه تبریز
  • مدیر گروه - گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
  • مدیر پژوهش، فناوری و تحصیلات تکمیلی - دانشگاه مراغه
  • معاون اداری و مالی - دانشگاه مراغه
  • مدیر گروه گیاهپزشکی - دانشگاه مراغه
  • رئیس دانشکده کشاورزی - دانشگاه مراغه
  • معاون پژوهش و فناوری - دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز (در حال حاضر)

آدرس پست الکترونیکی: moosaber@gmail.com ، saber@tabrizu.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۳۹۲۰۳۹-۰۴۱، ۳۳۳۹۲۰۰۲-۰۴۱

                                                                                                                                                                                                                                                       فارسی        English        

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۹