اعضای هیات علمی - علوم دامی

تعداد بازدید:۴۰۲۷۴

نام: دکتر جلیل شجاع غیاث
مرتبه علمی: استاد
گرایش: ژنتیک و اصلاح دام
۳۳۳۹۲۰۲۶ ۰۴۱
shodja@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر غلامعلی مقدم
مرتبه علمی: استاد
گرایش: فیزیولوژی دام
۳۳۳۹۲۰۴۱ ۰۴۱
ghmoghaddam@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر حسین جانمحمدی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: تغذیه طیور
۳۳۳۹۲۰۲۶ ۰۴۱
janmohammadi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر اکبر تقی زاده
مرتبه علمی: استاد
گرایش: تغذیه دام
۳۳۳۹۲۰۲۹ ۰۴۱
a_tagizadeh@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر حسین دقیق کیا
مرتبه علمی: استاد
گرایش: فیزیولوژی و ژنتیک ملکولی دام
۰۴۱ ۳۳۹۲۰۶۲
daghighkia@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر سید عباس رافت
مرتبه علمی: استاد
گرایش: ژنتیک و اصلاح دام
۰۴۱ ۳۳۳۹۲۰۲۹
rafata@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر صادق علیجانی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: ژنتیک و اصلاح دام
۰۴۱ ۳۳۳۹۲۰۶۲
sad-ali@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر علی حسینخانی
مرتبه علمی: استاد
گرایش: تغذیه دام
۰۴۱ ۳۳۳۹۲۰۶۲
a.hosseinkhani@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر بابک قاسمی پناهی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: فیزیولوژی تولید مثل
۰۴۱ ۳۳۳۹۲۰۲۹
qasemi-panahi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر حمید محمدزاده
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: تغذیه دام
۰۴۱ ۳۳۳۹۲۰۶۲
hamidmhz@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر روح اله کیانفر
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: تغذیه طیور
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۶۰
rkianfar@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر مرضیه ابراهیمی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: فیزولوژی دام
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۶۰
marzebrahimi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر آرش جوانمرد
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۶۰
a.javanmard@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر مجید علیائی
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: تغذیه طیور
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۱۶
majidolyayee@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر حمید پایا
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: تغذیه دام
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۱۶‌‌‌‌‌‌‌
hamid.paya@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر کریم حسنپور
مرتبه علمی: استادیار
گرایش: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۱۶‌‌‌‌‌‌‌
karimhasanpur@tabrizu.ac.ir
آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۲