اعضای هیات علمی - علوم باغبانی

تعداد بازدید:۲۵۶۷۴

نام: دکتر جعفر حاجی لو
مرتبه علمی: استاد
گرایش: میوه کاری
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۳۸
j_hajilou@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر صاحب علی بلندنظر
مرتبه علمی: استاد
گرایش: فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۱
bolandnazar@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر جابر پناهنده ینگجه
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۴
panahandeh@tabrizu.ac.ir
 

نام: دکتر محمدرضا دادپور
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۱
dadpour@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر فریبرز زارع نهندی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۴
fzaare@tabrizu.ac.ir
 

نام: دکتر علیرضا مطلبی آذر
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: اصلاح نباتات محصولات باغی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۷
motallebi@tabrizu.ac.ir
 

نام: دکتر ناصر مهنا
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: اصلاح نباتات محصولات باغی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۷
mahna@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر سعیده علیزاده سالطه
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: تولید و فرآوری گیاهان دارویی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۱
s.alizadeh@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر منصور مطلوبی
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۴
matloobi@tabrizu.ac.ir

نام: دکتر رحیم نقشی بند
مرتبه علمی: دانشیار
گرایش: فیزیولوژی پس از برداشت
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۷
naghshiband@tabrizu.ac.ir
 

نام: مهندس رحیم دواتی کاظم نیا
مرتبه علمی: مربی
گرایش: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۴
h.kazemnia@tabrizu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۴۰۱