برنامه کلاسی دانشجویان مقطع دکتری

تعداد بازدید:۵۷۳۹

  قابل توجه دانشجویان عزیز  

 اطلاعات تکمیلی از جمله محل و زمان کلاس، نام استاد، برنامه امتحانی تعداد واحد درس ها درفایل خروجی نرم افزار سما در قسمت برنامه کلاسی دانشجویان درج شده است 

 * در شناسایی دروس موجود در خروجی سما، حتما به کد درس و بویژه کد گروه دقت شود  

 

۱- برنامه گروه اقتصاد کشاورزی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۲- برنامه گروه علوم آب در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۳- برنامه گروه علوم باغبانی درنیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۴- برنامه گروه علوم مهندسی خاک در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۵- برنامه گروه علوم دامی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۶- برنامه گروه مهندسی به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۷- برنامه گروه مهندسی گیاهپزشکی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۸- برنامه گروه مهندسی بیوسیستم در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۹- برنامه گروه علوم و صنایع غذایی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۰- برنامه گروه اکوفیزیولوژی گیاهی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۱- برنامه گروه ترویج و توسعه روستایی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۴۰۲