برنامه کلاسی دانشجویان مقاطع کارشناسی

تعداد بازدید:۳۲۵۰۷

  قابل توجه دانشجویان عزیز  

 اطلاعات تکمیلی از جمله محل و زمان کلاس، نام استاد، برنامه امتحانی تعداد واحد درس ها درفایل خروجی نرم افزار سما در قسمت برنامه کلاسی دانشجویان درج شده است 

 * در شناسایی دروس موجود در خروجی سما، حتما به کد درس و بویژه کد گروه دقت شود  

 

۱- برنامه گروه اقتصاد کشاورزی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۲- برنامه گروه علوم آب در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۳- برنامه گروه علوم باغبانی درنیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۴- برنامه گروه علوم خاک در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۵- برنامه گروه علوم دامی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۶- برنامه گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۷- برنامه گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۸- برنامه گروه مهندسی گیاه پزشکی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۹- برنامه گروه مهندسی ماشین های صنایع غذایی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۰- برنامه گروه مهندسی بیوسیستم در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۱- برنامه گروه فضای سبز در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۴۰۲