کتابخانه و نشریات

تعداد بازدید:۱۲۴۰
کتابخانه
نام و نام خانوادگی: ناهید صدوقی متنق
تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سمت: کارشناس مسئول کتابخانه
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۱۵
نام و نام خانوادگی: محمد حسن زاده
تحصیلات: کارشناسی کتابداری
سمت: کتابدار
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۱۵
نشریات دانشکده کشاورزی
نام و نام خانوادگی: محمدحسن صادقی
تحصیلات: کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
سمت: مسئول اجرایی نشریه
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۳۷
نام و نام خانوادگی: رقیه سعادتپور وردین
تحصیلات: کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی
سمت: ماشین نویس دفتر نشریه
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۳۷
‌‌ نام و نام خانوادگی: زهرا اکبرپور
تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
سمت: کارشناس نشریه
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۳۷
‌‌‌‌‌‌‌ نام و نام خانوادگی: گیسو علی بخش زاده
تحصیلات: کارشناسی ارشد کامپیوتر
سمت: کارشناس نشریه
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۳۷
آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۸