برنامه کلاسی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۱۸۰۰

 

۱- برنامه گروه اقتصاد کشاورزی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۲- برنامه گروه علوم آب در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۳- برنامه گروه علوم باغبانی درنیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۴- برنامه گروه علوم مهندسی خاک در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۵- برنامه گروه علوم دامی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۶- برنامه گروه ترویج و توسعه روستایی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۷- برنامه گروه مهندسی به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۸- برنامه گروه مهندسی گیاهپزشکی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۹- برنامه گروه اکو فیزیولوژی گیاهی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۰- برنامه گروه مهندسی بیوسیستم در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۱- برنامه گروه مهندسی فضای سبز در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۲- برنامه گروه علوم و صنایع غذایی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۳- درس ایمنی بهداشت و محیط زیست در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۴۰۲