برنامه کلاسی دانشجویان مقاطع کارشناسی

تعداد بازدید:۴۳۲۲

 

۱- برنامه گروه اقتصاد کشاورزی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۲- برنامه گروه علوم آب در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۳- برنامه گروه علوم باغبانی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۴- برنامه گروه علوم مهندسی خاک در نیمسالدوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۵- برنامه گروه علوم دامی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۶- برنامه گروه مهندسی گیاهپزشکی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۷- برنامه گروه مهندسی بیوسیستم در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۸- برنامه گروه مهندسی فضای سبز در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۹- برنامه گروه علوم و صنایع غذایی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۰- برنامه گروه زراعت و اصلاح نباتات در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۴۰۲