فرم ها و آیین نامه ها (ویژه اعضای هیات علمی)

تعداد بازدید:۱۶۹

 

   ردیف 

   توضیحات

 
      ۱      

   فرم ترفیع پایه سالانه اعضای هیات علمی دانشگاه                                                                                  

    دانلود     

۲

   آیین نامه اعطای ایه تشویقی دانلود 

۳

   فرم درخواست پایه تشویقی (آیین نامه ۱۴۰۱) دانلود 

۴

  فرم های ارتقاء علمی اعضای هیات علمی (گزارش نامه علمی عضو هیات علمی آموزشی)

دانلود

۵

  فرم های ارتقاء علمی اعضای هیات علمی (نمایه تک صفحه ای فعالیت های علمی – پژوهشی) دانلود 

۶

  فرم پژوهشی پرونده های ارتقاء دانلود 
آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۲