فایل های راهنما

تعداد بازدید:۱۶۰

 

 

   ردیف 

   توضیحات

 
      ۱      

    ویدئو راهنمای تعیین چارک مجلات JCR                                                                         

       دانلود      

۲

   ویدئو راهنمای تعیین چارک مجلات Scopus  دانلود  

۳

   ویدئو راهنمای تعیین چارک مجلات ISC                                                                                            دانلود  

۴

   ویدئو راهنمای تشخیص مجلات کم اعتبار (لیست سیاه) دانلود  

۵

   ویدئو راهنمای تعیین تعداد ارجاعات و نویسندگان در سامانه WOS دانلود  

۶

   ویدئو راهنمای تعیین تعداد ارجاعات و نویسندگان در سامانه Google Scholar دانلود

۷

   ویدئو راهنمای تعیین تعداد ارجاعات و نویسندگان در سامانه Scopus دانلود
آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۴۰۲