برنامه کلاسی دانشجویان مقاطع دکتری

تعداد بازدید:۱۴۱۹

 

۱- برنامه گروه اقتصاد کشاورزی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۲- برنامه گروه علوم آب در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۳- برنامه گروه علوم باغبانی درنیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۴- برنامه گروه علوم مهندسی خاک در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۵- برنامه گروه علوم دامی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۶- برنامه گروه ترویج و توسعه روستایی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۷- برنامه گروه مهندسی به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۸- برنامه گروه مهندسی گیاهپزشکی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۹- برنامه گروه مهندسی بیوسیستم در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۰- برنامه گروه علوم و صنایع غذایی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۱- برنامه گروه اکوفیزیولوژی گیاهی در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۲- درس ایمنی بهداشت و محیط زیست در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱۳- امتحان جامع دکتری در نیمسال دوم سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

 

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۴۰۲