کارشناسان آموزشی (کارشناسی)

تعداد بازدید:۲۴۴۰
‌‌‌‌‌‌‌ نام و نام خانوادگی: مهندس سعید فتح باهری
تحصیلات: کارشناسی ارشد زراعت
سمت: رئیس اداره آموزش و دانشجویی
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۶۴
نام و نام خانوادگی: احمد راجی حامد
تحصیلات: کارشناسی ارشد جامعه شناسی
سمت: کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۶۴
نام و نام خانوادگی: مجتبی فاتح
تحصیلات: کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سمت: کارشناس خدمات آموزشی
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۱۱۰
‌‌ نام و نام خانوادگی: حسن جلیل اوغلی فرد
تحصیلات: کارشناسی ارشد جامعه شناسی
سمت: کارشناس خدمات آموزشی
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۱۲
‌‌‌‌‌‌ نام و نام خانوادگی: علی سلطانی
تحصیلات: سیکل
سمت: بایگانی آموزش
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۱۲
آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۸