مدیر گروه

مدیریت گروه در حال حاضر به عهده آقای دکتر علیجانی می باشد.