امکانات گروه

 

آزمایشگاه های موجود گروه اکوفیزیولوژی گیاهی

  

 

1) آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

 

2) آزمایشگاه تکنولوژی بذر

 

 

3) آزمایشگاه اکولوژی گیاهان دارویی

 

 

4) آزمایشگاه اکولوژی و بیولوژی علفهای هرز

 

 

5) آزمایشگاه کشاورزی اکولوژیکی

 

 

6) آزمایشگاه غلات و نباتات صنعتی

 

 

7) آزمایشگاه علوم علفهای هرز

 

 

 

 

سایر امکانات

 

 

1) گلخانه

 

2) سردخانه