معاونت اداری مالی

جناب آقای دکتر حسین دقیق کیا، عضو هیات علمی گروه علوم دامی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی علوم دامی از دانشگاه تبریز،
کارشناسی ارشد علوم دامی از دانشگاه تربیت مدرس،
دکتری زنتیک تولید مثل از دانشگاه بن کشور آلمان

سوابق اجرائی:
مدیر گروه علوم دامی، معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی

کتب ترجمه شده: 3 جلد
کتب ویراستاری شده: یک جلد
پایاننامه¬های راهنمایی و مشاوره شده: 47
طرح های پژوهشی: 3 خاتمه یافته و 3 درحال اجرا
مقالات منتشره در مجلات داخلی: 34
مقالات منتشره در مجلات خارجی: 22
مقالات منتشره در کنفرانس های بین المللی: 40
مقالات منتشره در کنفرانس های داخلی: 68