گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

 

معرفی و تاریخچه

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در سال 1355 تحت عنوان رشته صنایع کشاورزی در دانشکده کشاورزی دایر گردید و از سال 1366 به رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی تغییر عنوان داد. شروع فعالیت این گروه در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1376 و در مقطع دکتری تخصصی از سال 1387 شروع شد.

 

هدف رشته

دانشجویان در این رشته با مجموعه‌ای از علوم و فنون که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصولات کشاورزی اعم از گیاهی، دامی و دریائی در ارتباط با امور جمع‌آوری، تبدیل، فرمولاسیون، نگهداری، کنترل کیفیت و حمل و نقل آنها را مورد بحث قرار می‌دهد، آشنا شده و تخصص می‌یابند. کارشناسان و متخصصان این رشته با تکیه بر معلومات و اندوخته‌های علمی خود می‌توانند اداره واحدهای صنایع غذایی را در ابعاد مختلف به عهده گرفته و در برنامه‌ریزی و ایجاد واحدهای تولیدی مواد غذایی در مناطق کشاورزی ـ صنعتی کمک و در مقام تدریس، تحقیق، برنامه‌ریزی و مدیریت امور اجرایی در سطح منطقه یا کشور عمل نمایند.

 

مقاطع تحصیلی: 1- کارشناسی    2- کارشناسی ارشد       3- دکتری تخصصی

1) نام رشته در مقطع کارشناسی

الف) علوم و مهندسی صنایع غذایی – گرایش تبدیل مواد غذایی

 

2) نام رشته ها و گرایش های  موجود در مقطع کارشناسی ارشد

الف) علوم و مهندسی صنایع غذایی – گرایش فناوری مواد غذایی

ب) علوم و مهندسی صنایع غذایی – گرایش شیمی مواد غذایی

ج) علوم و مهندسی صنایع غذایی – گرایش مهندسی صنایع غذایی

د) علوم و مهندسی صنایع غذایی – گرایش زیست فناوری مواد غذایی

 

3) نام رشته ها و گرایش های موجود در مقطع دکتری تخصصی

الف) علوم و مهندسی صنایع غذایی – گرایش فناوری مواد غذایی

ب) علوم و مهندسی صنایع غذایی – گرایش شیمی مواد غذایی

ج) علوم و مهندسی صنایع غذایی – گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

د) علوم و مهندسی صنایع غذایی – گرایش زیست فناوری مواد غذایی