امکانات گروه

 

آزمایشگاه های موجود گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

1) آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی

2) آزمایشگاه تکنولوژی مواد غذایی

3) آزمایشگاه میکربیولوژی مواد غذایی

4) آزمایشگاه بیوفیزیک  و مهندسی صنایع غذایی

5) آزمایشگاه غلات و فرآورده­های قنادی

6) آزمایشگاه لبنیات

 

 

کارگاه ها

کارگاه کنسروسازی

کارگاه غلات

 

 

پایلوت

پایلوت لبنیات