گروه علوم دامی

گروه آموزشی علوم دامی

 

معرفی و تاریخچه

این گروه آموزشی فعالیت علمی خود را در مقطع کارشناسی از سال 1347 و در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1372 شروع کرده است.

 

هدف رشته

دانشجویان در این رشته آموزش های عملی و تئوری در زمینه های مختلف دامپروری از جمله تغذیه دام و طیور، ژنتیک و اصلاح نژاد دام، فیزیولوژی (تولیدمثل و عمومی)، پرورش دام و طیور و مدیریت واحدهای دامپروری را فرا می گیرند و در نهایت با بهر‌ه گیری از تجارب علمی و عملی خود در واحدهای دامپروری موجب افزایش راندمان تولید و سوددهی بیشتر واحدهای پرورش دام‌ و طیور خواهند شد.

 

مقاطع تحصیلی: 1- کارشناسی    2- کارشناسی ارشد       3- دکتری تخصصی

1) نام رشته ها و گرایش های موجود در مقطع کارشناسی

الف) علوم دامی

ب) علوم دامی – گرایش دام

ج) علوم دامی – گرایش طیور

 

2) نام رشته ها و گرایش های  موجود در مقطع کارشناسی ارشد

الف) علوم دامی – گرایش تغذیه دام

ب) علوم دامی – گرایش تغذیه طیور

ج) علوم دامی – گرایش تغذیه نشخوارکنندگان

د) علوم دامی – گرایش ژنتیک و اصلاح دام

ه) علوم دامی – گرایش فیزیولوژی دام

و) علوم دامی – گرایش مدیریت واحدهای دامپروی

 

3) نام رشته ها و گرایش های موجود در مقطع دکتری تخصصی

الف) علوم دامی – گرایش تغذیه دام

ب) علوم دامی – گرایش اصلاح نژاد دام

ج) علوم دامی – گرایش فیزیولوژی دام