گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

  

معرفی و تاریخچه

اقتصاد کشاورزی مجموعه ای از علوم و روش ها است که در آن عوامل اقتصادی مؤثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی فیمابین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی در امر تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

گروه اقتصاد کشاورزی از سال 1373 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رسماً به عنوان گروه مستقل در دانشکده کشاورزی آغاز به کار کرد. این گروه در سال 1379 مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، در سال 1385 مقطع  کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد کشاورزی و توسعه کشاورزی، در سال 1392 مقطع کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی را راه اندازی نموده و در سال 1390 مقطع دکتری رشته اقتصاد کشاورزی و در سال 1391 مقطع دکتری رشته توسعه کشاورزی را دایر نمود.

 

هدف رشته

هدف از ایجاد این رشته تربیت افرادی است که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی خود بتوانند به عنوان کارشناس متخصص در مقام کمک تحلیلگر و ارزشیاب اقتصادی در ارتباط با برنامه های توسعه کشاورزی در سطوح منطقه ای اقدام نموده و در فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی نیز بتوانند همکاری داشته باشند.

 

مقاطع تحصیلی: 1- کارشناسی    2- کارشناسی ارشد       3- دکتری تخصصی

 

1) نام رشته در مقطع کارشناسی

الف) اقتصاد کشاورزی

 

 

2) نام رشته ها و گرایش های  موجود در مقطع کارشناسی ارشد

الف) اقتصاد کشاورزی – گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

ب) اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

ج) اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

د) مدیریت کشاورزی – گرایش مدیریت مزرعه

 

3) نام رشته ها و گرایش های موجود در مقطع دکتری تخصصی

الف) اقتصاد کشاورزی – گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

ب) اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

ج) اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

د) اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی