امکانات گروه

 

امکانات موجود گروه اقتصاد کشاورزی

 

 

اتاق سمعی و بصری (مشتمل بر 12 عدد کامپیوتر)