امکانات گروه

امکانات موجود در گروه:

 باغات و مزارع سبزی، موکاری، گلخانه‌های ازدیادی و هایدروپونیک