واحدهای مستقر در اراضی کرکج

واحدهای مستقر در اراضی کرکج:

 ساختمان در حال احداث دانشکده کشاورزی و پروژه آموزشکده دامپزشکی
پنج حلقه چاه عمیق یکصد متری
 دو باب استخر به مجموع 5000 متر مکعب
ک واحد دستگاه آبیاری بارانی (سنتر پیوت)