انجمن های علمی

بسمه تعالی

لیست اسامی دبیران محترم انجمن­های علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی

 

نام دبیر

 

انجمن علمی دانشجویی

ردیف

نیما عابدی

علوم و صنایع غذایی

1

ابوالفضل نرمانی

گیاهپزشکی

2

توحید حسن­پور

باغبانی

3

معین هادی

مهندسی آب

4

زهرا بلوکی

علوم دامی

5

مسعود فیضی

بیوسیستم

6

ندا امجدی

فضای سبز

7

مسعود بیرامی

بیوتکنولوژی

8

رضا شکری

به ­نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

9

آیدا دائمی

اکوفیزیولوژی گیاهی

10

شادی پنجه

علوم و مهندسی خاک

11

فریبا الفی

اقتصاد کشاورزی

12

مریم تاجری مقدم

ترویج و توسعه روستایی

13

 

 

Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA