امکانات گروه

امکانات موجود در گروه:

 گلخانه تحقیقاتی

 کلکسیون حشرات

 اطاق پرورش حشره