طرح های در دست اقدام

ردیف عنوان طرح نام مجری مدرک تحصیلی شروع دانشکده  گروه آموزشی محل تأمین اعتبار   
1 تولید پایه های آنیوتترا از طریق تلاقی برگشتی هیبریدها .....  جابر پناهنده دکترا 87 کشاورزی  باغبانی دانشگاه تبریز
2 بررسی استفاده از پکتین آفتابگردان در تولید دسر کم کالری آب انگور غنی سازی شده با شیر   علی ایاسه دکترا 87 کشاورزی  صنایع غذایی دانشگاه تبریز
3 بررسی تجربی وشبیه سازی هیدرولیکی افت بار در اتصالات خطوط لوله وقطره چکانهای آبیاری -652  علی اشرف صدر الدینی  دکترا  88 کشاورزی  مهندسی آب  دانشگاه تبریز
4 پیش بینی قیمت ماهانه جوجه یکروزه گوشتی در استان آذربایجانشرقی 655 محمد قهرمانزاده دکترا 88 کشاورزی  علوم دامی  دانشگاه تبریز
5 تاثیر فرسایش وآلودگی در ارزیابی اسیب پذیری اراضی صوما با استفاده از سیستم تصمیم گیری میکرولیز 656 فرزین شهبازی  دکترا 88 کشاورزی  خاکشناسی  دانشگاه تبریز 
6 تاثیر استفاده از سطوح مختلف دانه سورگوم به عنوان جایگزین جو در جیره  روی عملکرد ،ضریب تبدیل خوراک وخصصیات لاشه بره های نر 658 علی حسین خانی  دکترا 88 کشاورزی  علوم دامی  دانشگاه تبریز 
7 تاثیر استفاده از سطوح مختلف دانه سورگوم به عنوان جایگزین جو در جیره بره های نر دورگ قزل آرخا مرینوس 658 حسین دقیق کیا دکترا 88 کشاورزی  علوم دامی  دانشگاه تبریز 
8 تعیین جیره غذایی مناسب برای افزایش ترکیبات clafبه عنوان نانو موادهای ضد سرطان در شیر658  اکبر تقی زاده  دکترا  88 کشاورزی  علوم دامی  ریاست جمهوری 
9 جداسازی وشناسایی لاکتو باسیل ها از خمیر نانهای محلی معروف در استان آذربایجانشرقی659 سید هادی پیغمبر دوست  دکترا 88 کشاورزی  صنایع غذایی دانشگاه تبریز 
10 بررسی شرایط استفاده از میکروسکوپ نوری اپی فلورانس در مطالعات ریز ساختار خمیر نان گندم664 سید هادی پیغمبر دوست  دکترا 88 کشاورزی  صنایع غذایی دانشگاه تبریز 
11 بررسی امکان انتقال ژن به گیاه با استفاده از فناوری نانو664- ناصرمهنا دکترا 88 کشاورزی  باغبانی ریاست جمهوری 
12 تاثیر دیواره های موجدار در استهلاک انرژی شوت های همگرا668 علی حسین زاده دلیر  دکترا 88 کشاورزی  مهندسی آب   دانشگاه تبریز 
13 تاثیر شیب دمایی در انتقال رطوبت(670) محمد رضا نیشابوری  دکترا 88 کشاورزی  خاکشناسی  دانشگاه تبریز
14 تجزیه پروتئوم ریشه کلزا تحت تنش شوری672  علی بنده حق دکترا 88 کشاورزی  زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
15 بررسی کارآیی بانکهای استان آذربایجانشرقی 674 جعفر حقیقت دکترا 88 کشاورزی  اقتصاد کشاورزی   دانشگاه تبریز 
16 ارزیابی تحمل به خشکی لاین های این برد نو ترکیب گندم بهاره... مجید نوروزی  دکترا 88 کشاورزی  زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
17 بررسی راهکارهای توسعه توریسم روستایی با استفاده از مدل ساوت676 حسین راحلی  دکترا 88 کشاورزی  زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
18 استفاده از روش ECAMجهت بررسی اللو پاتیک ترشحات ریشه تاج خروس ریشه قرمز AMARANTUS RETROFLEUSبر ارقام لوبیا -680 روح اله امینی دکترا  89 کشاورزی  زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
19 مطالعه وبرآورد برخی پارامترهای ساختاری در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان آذربایجانشرقی 684 رضا عبدی  دکترا  89 کشاورزی  زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
20 پیش بینی دمای پیشینه کمینه ومتوسط هوا با استفاده از مدلهای هوشمند 684 صابره دربندی  دکترا  89 کشاورزی  زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
21 بهینه سازی ابعاد هیدروگرافهای واحد با استفاده از توابع توزیع 685 محمد علی قربانی دکترا  89 کشاورزی  مهندسی آب دانشگاه تبریز
22 بدست آوردن مدل مناسب برای ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری 689 صادق علیجانی  دکترا  89 کشاورزی  علوم دامی  دانشگاه تبریز
23 تغییرات میزان اسانس برگ ،گل ودانه شوید در تیمارهای مختلف شوری 692 کاظم قاسمی گلعذانی  دکترا  89 کشاورزی  زراعت و اصلاح نباتات  گرنت دانشگاه تبریز