اهداف و وظایف

 امور تحصیلات تکمیلی
- ابلاغ بخش نامه ها و آئین نامه های ناظر به تحصیلات تکمیلی
- پیگیری تمدید سنوات دانشجویان
- تصویب و ابلاغ پروپوزال های کارشناسی ارشد
- تصویب اولیه و ارسال پروپوزال های دکتری به مدیریت تحصیلات تکمیلی جهت تصویب و ابلاغ نهائی
- درخواست و برگزاری آزمون جامع 
- درخواست اجازة دفاع و برگزاری جلسات دفاعیه 
- تهیة آمارهای مربوط به امور تحصیلات تکمیلی دانشکده
 
امور پژوهشی
-
ابلاغ بخش نامه ها و آئین نامه های ناظر به امور پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی
- بررسی و تصویب اولیة پیشنهاد اجرای طرحهای پژوهشی
- بررسی و تصویب اولیة پیشنهاد ترجمه یا تألیف و تصنیف کتاب و ارسال آن به مدیریت پژوهش و فناوری
- بررسی و تصویب اولیة درخواست شرکت در کنفرانس های علمی توسط اعضای هیئت علمی
- برگزاری سخنرانیها و نشستهای علمی با کمک گروه های آموزشی دانشکده و ارسال گزارش به مدیریت پژوهش و فناوری
- تهیة آمارهای مربوط به امور پژوهشی دانشکده