معرفی معاون پژوهشی

آقای دکتر غلامرضا نیکنام   استاد گروه گیاهپزشکی