معرفی معاون آموزشی

جناب آقای دکتر قادر دشتی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی