معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر قادر دشتی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی