معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر قادر دشتی، استاد گروه اقتصاد کشاورزی

سوابق اجرایی:

معاون مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹
مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز از سال ۱۳۹۳

ایمیل: dashti-g@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۹۲۰۰۵-۰۴۱