معاونت اداری و مالی دانشکده

 

دکتر حسین جانمحمدی، استاد گروه علوم دامی

آدرس پست الکترونیکی: janmohammadi@tabrizu.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۳۹۲۰۲۶-۰۴۱، ۳۳۳۹۲۰۰۴-۰۴۱