معاونت اداری و مالی دانشکده

تعداد بازدید:۷۵۷۰

 

دکتر فرزین شهبازی، دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک

آدرس پست الکترونیکی: shahbazi @tabrizu.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۳۹۲۰۵۶-۰۴۱، ۳۳۳۹۲۰۰۴-۰۴۱

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۷