ریاست دانشکده

دکتر باب اله حیاتی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی

 

سوابق اجرایی :

1. معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی

2. مدیر داخلی مجله علمی- پژوهشی دانش کشاورزی

3. مدیر تربیت بدنی و فعالیت­های فوق برنامه دانشگاه

4. مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

5. مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

6. عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

7. مشاور هیات تحریریه مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشگاه تبریز

 8. رئیس دانشکده کشاورزی در حالت فعلی